close

Vliv na životní prostředí

Po dobu životní fáze výrobků:

Výrobky, produkované naší společností, jsou vyrobeny z materiálů, které nemají žádný významný negativní dopad na žádnou ze složek životního prostředí, pokud jsou používány v podmínkách, jak byly odzkoušeny a jak doporučuje výrobce.
Na uvedené výrobky se nevztahují povinnosti, uvedené ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Přesto jako výrobci prohlašujeme, že naše výrobky splňují limity nebezpečných látek, uvedených v příloze 5 této vyhlášky.

Po skončení životnosti – likvidovatelnost výrobků a obalů:

Kovové části výrobků – lze materiálově využít prostřednictvím oprávněných osob v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Plastové díly – je možno po separaci materiálově využít v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Význam značek, použitých na plastových dílech: PP – polypropylen, PA – polyamid, PE polyethylen, PS – polystyren

Obaly – splňují podmínky pro uvádění obalů na trh, stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění. Pokud nejsou kontaminované, lze s nimi nakládat podle značek, uvedených na obalu.

Plnění směrnice RoHS EU:

Naše výrobky splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2002/95/EC a na ni navazující směrnici č. 2011/65/EU (o omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení)
v souladu s nařízením vlády 481/2012 Sb. Prohlašujeme, že naše výrobky
neobsahují vyjmenované nebezpečné látky v míře přesahující maximální
hodnoty koncentrací. Toto ověřujeme i u našich dodavatelů.

Nařízení REACH:

Naší politikou je plné dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek. Sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme seznam látek SVHC
(látky vyvolávající velmi velké obavy), který spravuje Evropská agentura pro
chemické látky ECHA. Respektujeme nařízení REACH tj. povinnost výrobců
a dovozců registrovat chemické látky, které vyrábějí nebo dovážejí v množství
nad 1 t ročně, a zároveň povinnost předávat ucelené informace o chemických
látkách v celém odběratelsko-dodavatelském řetězci.

Hodnocení životního cyklu:

Výrobky uvedené v tomto katalogu, pokud jsou používány dle doporučení výrobce,
nemají žádný významný negativní dopad na životního prostředí. Výrobky
i obaly jsou vyrobeny z materiálů, které lze po skončení jejich životnosti recyklovat.
Kovové a plastové části lze oddělit a materiálově využít v souladu se zákonem
o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Obaly – splňují podmínky pro
uvádění obalů na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění a jsou
vyrobeny ze 100 % recyklovatelných materiálů.

 

Kontakty
Chcete se stát naším obchodním partnerem a prodávat naše produkty? Ozvěte se nám.