close

Politika kvality a enviromentu

Politika kvality a environmentu je v Elektro VD v Bečově n. Teplou vyjádřena podnikatelskou strategií družstva, sledující základní cíl podnikání - dosažení co největšího obratu při vynaložení optimálních nákladů a minimalizace dopadů činností a výrobků družstva do životního prostředí, což není při naplňování podnikatelských aktivit opomíjeno.

 

        80% produkce tvoří výroba elektrotechnického spojovacího materiálu. Elektrotechnický sortiment patří mezi takové, kde jsou kladeny vysoké nároky nejen na funkčnost a spolehlivost, ale též na bezpečnost osob před úrazem el. proudem a ochranu majetku zákazníka před vznikem požáru z důvodu závady na el. zařízení. Proto vyhlášená politika vnímá tyto zvýšené požadavky a je zaměřena na neustálé zdokonalování kvality naší produkce. Při výrobních činnostech jsou používány postupy a procesy, které mohou za určitých okolností  ohrozit životní prostředí. Patří mezi ně zejména povrchové úpravy kovů galvanizací, obrábění kovů, lisování kovů a plastů. V těchto technologiích jsou používány chemické látky, ropné produkty, které se rovněž před použitím skladují. Vzniká nebezpečný odpad a odpadní vody.

Převážná část těchto procesů je prováděna v Bečově, který leží v CHKO Slavkovský les. V blízkosti areálu družstva protéká řeka Teplá, která je vodárenským zdrojem pro města ležící na dolním toku. Samotný Bečov je veden v seznamu památkových měst a obcí. To vše nás zavazuje k tomu, abychom při rozvoji podnikatelských aktivit věnovali značnou pozornost a ohled na životní prostředí, vyhledávali zdroje možného ohrožení, snižovali rizika preventivními opatřeními a byly připraveni eliminovat na minimum dopad na ŽP pokud  by k havárii došlo. Proto do ochrany a zlepšování všech složek životního prostředí jsou věnovány nemalé částky.   

            Vedení družstva s vědomím své plné odpovědnosti za další rozvoj družstva a s přesvědčením, že bude pochopeno a příznivě přijato všemi zaměstnanci družstva, obchodními partnery a dalšími zúčastněnými stranami vyhlašuje na další období následující POLITIKU KVALITY A ENVIRONMENTU, ve které se zavazuje:

 1. Ve vztahu k zákazníkům:

1.1. Uvádět na trh výrobky a zajišťovat služby, které budou mít očekávanou úroveň jakosti

1.2. Výrobky budou dostupné v požadovaných termínech zákazníkem

1.3. Cena výrobků a služeb bude odpovídat kvalitativním a užitným vlastnostem

1.4. Výrobky a služby budou vždy v souladu s platnou legislativou, zaměřenou  především na bezpečnost a s minimálním dopadem na životní prostředí v celé fázi životního cyklu

1.5. Podle povahy výrobků a služeb poskytovat přesné a jasné informace, týkající se vlastností, bezpečného užívání a likvidace po skončení životnosti

1.6. Vytvářet podmínky vzájemné komunikace a měření spokojenosti zákazníků pro zajištění pochopení požadavků zákazníka (včetně očekávaných), plnění požadavků a zajišťování procesu trvalého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a environmentu

2. Ve vztahu k dodavatelům:

2.1. Pro splnění politiky kvality a environmentu požadovat vstupy (materiál, suroviny, služby) v zaručené kvalitě

2.2. Pořizovat pouze takové vstupy, které jsou ekologicky nezávadné nebo s minimálním dopadem pro životní  prostředí

2.3. Vyžadovat veškeré doklady a dokumenty k pořizovaným vstupům, aby byly dokumentovány jejich vlastnosti dle požadavků družstva, norem a předpisů

2.4. Komunikovat s dodavateli s cílem získat je pro spolupráci na ochraně životního prostředí a procesu trvalého zlepšování systému kvality a environmentu

3. Ve vztahu k zaměstnancům:

3.1. Zdokonalovat organizační a řídící strukturu, která bude podporovat politiku kvality a environmentu,        budou vytvářeny podmínky pro splnění cílů politiky kvality a environmentu a přispívat k ekonomickému a sociálnímu růstu

3.2. Systém kvality a environmentu uplatňovat ve všech činnostech družstva

3.3. Pravidelným přezkoumáváním systémů kvality a environmentu vytvářet předpoklady pro další zlepšování

3.4. Pravidelně seznamovat zaměstnance s výsledky přezkoumání, podněcovat jejich dobrovolnou aktivitu a iniciativu s cílem zvyšovat jejich povědomí a motivaci a zapojení do plnění cílů Politiky kvality a        environmentu

3.5. Jejich výsledky dosahované v systému kvality a environmentu zahrnovat do celkového hodnocení zaměstnance pro zvyšování jeho hmotné zainteresovanosti na výsledcích družstva

3.6. Zabezpečovat potřebné zdroje pro plnění politiky kvality a environmentu        

4. Ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy a veřejnosti:

4.1. Plnit požadavky dané platnou legislativou ČR, platnou legislativou místních předpisů a plnit požadavky zainteresovaných stran v místech působnosti družstva. Vytvářet předpoklady a přijímat environmentální cíle ke snižování vlivu na životní prostředí i nad rámec platné legislativy.

4.2. Monitorovat, respektive odstraňovat staré zátěže

4.3. Při vývoji a inovacích produktu, realizaci produktu a logistických procesech usilovat o optimalizaci spotřeby materiálů, surovin, tvořící přírodní bohatství země při zachování požadované kvality produktu a souvisejících procesů 

4.4. Trvale usilovat o snižování objemu odpadů

4.5. Přijímat taková opatření, která povedou ke snižování spotřeby paliv a energií

4.6. O záměrech v oblasti kvality a ekologie informovat pravidelně veřejnost a umožnit jim tak seznámení s politikou kvality a environmentu družstva a dosažených výsledcích

Kontakty
Chcete se stát naším obchodním partnerem a prodávat naše produkty? Ozvěte se nám.