close

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 2023

Účinnost: od  01. 02. 2023

 

 

1. Základní informace

 • Obchodní firma: ELEKTRO, v. d. v Bečově nad Teplou (dále prodávající)
 • Sídlo: Tovární 128, CZ-364 64 Bečov nad Teplou
 • IČO: 00028886, DIČ: CZ00028886, práv. osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. Dr.XXVI, vl. 248
 • Tel.spojení - spojovatelka: (+420) 353 361 111
 • Tel.spojení - prodej: (+420) 353 361 126
 • Fax.spojení - prodej: (+420) 353 361 122
 • Adresa pro doručování elektronické pošty: sekretariat@elektrobecov.cz
 • Adresa pro doručování elektronických objednávek: odbyt@elektrobecov.cz
 • Oficiální internetové stránky firmy: www.elektrobecov.cz

 

2. Obchodní informace

Tyto obchodní podmínky výrobního družstva Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (dále jen Prodávající), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a jeho odběrateli (dále jen Kupující).

Všechny dodávky a služby poskytované podnikatelům ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku, se řídí těmito Obchodními podmínkami. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícími při dodávkách zboží a poskytovaných služeb. Při uzavření smlouvy kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. V rámci nabídky zboží a služeb je vždy proveden výslovný odkaz na aktuální znění těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu, pokud nekterá jejich ustanovení nejsou upravena vlastní Smlouvou jinak. V prípade rozporu mezi zněním Smlouvy a Obchodními podmínkami, platí ustanovení Smlouvy.

Zbožím se ve smyslu těchto Obchodních podmínek rozumí materiál, výrobky nebo související služby specifikované v platném katalogu nebo v písemné nabídce Prodávajícího.

Informace o zboží a ceně, uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH, a to bez nákladů na doručení (přepravu) zboží.

U vybraných výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, se k ceně výrobku samostatně účtuje recyklační příspěvek.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky, ale za protinávrh kupujícího.

Potvrzení obsahu smlouvy, uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

3. Objednávka zboží

 • Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího včetně IČ, DIČ, adresy sídla kupujícího, čitelného jména, příjmení a funkce osoby, která objednávku podepsala.
 • Objednávky zákazníků jsou potvrzovány výhradně na vyžádání zákazníka, při nákupu přes elektronický obchod pak automaticky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zaokrouhlit množství objednaných výrobků na dodávku celého balení, tzn. množství v ceníku uvedeného jako BALENÍ VÝROBKŮ STANDARDNÍ.
 • Prodávající preferuje dodávku zboží koncovým uživatelům přes síť velkoobchodních distributorů, avšak i přímé dodávky jsou za splnění určitých podmínek možné.

 

4. Ceny výrobků, ceník

 • V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH.
 • Objednací číslo výrobku, název výrobku, cena za kus či jiné standardní dodací množství, balení standardní, balení velké, hmotnost výrobku, EAN a celní kód, jsou údaje uvedené u jednotlivých položek.
 • U vybraných výrobků dle zák. č. 542/2020 Sb.,o výrobcích s ukončenou životností, je k ceně samostatně účtován recyklační příspěvek.
 • Ceník výrobků je veřejně přístupný v elektronické podobě na internetových stránkách prodávajícího - www.elektrobecov.cz
 • Ceník výrobků je aktualizován a vydáván zpravidla k 1. lednu příslušného kalendářního roku, eventuálně kdykoli, vyžadují-li to okolnosti.
 • Prodávající nezaručuje platnost cen po celou dobu kalendářního roku a vyhrazuje si právo ceny kdykoli během roku změnit v souvislosti se změnou ceníku.
 • Ceník v nové verzi je vyvěšen na internetové stránce www.elektrobecov.cz minimálně tři dny před zahájením jeho platnosti.
 • Ceník v nové verzi je automaticky elektronicky zasílán obchodním partnerům.
 • Ceník v tištěné verzi není vydáván.

 

 5. Slevy

 • Prodávající poskytuje slevy na odebrané zboží z fakturované částky bez DPH.
 • Pro přiznání slevy je rozhodující posouzení množství odebíraného zboží, platební kázně, doby splatnosti, pravidelnost odběrů s přihlédnutím na výši objednávek a skladbu odebíraného sortimentu.
 • Pro koncové uživatele jsou platné ceny uvedené v ceníku, případné slevy nejsou vyloučeny a jsou přiznány po individuálním posouzení

 

 6. Platební podmínky

 • Prodávající na objednané a dodané zboží vystaví Kupujícímu řádný daňový doklad (fakturu). Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena na základě individuální dohody Prodávajícího s Kupujícím s tím, že standardní lhůta splatnosti daňového dokladu je 15 kalendářních dnů.
 • U zákazníků, se kterými není uzavřena kupní smlouva, je zboží automaticky zasíláno na dobírku.
 • Při prodlení Kupujícího s úhradou faktur za předchozí dodávky zboží, vyhrazuje si Prodávající právo pozastavit další dodávky zboží Kupujícímu, a to po dobu trvání jeho prodlení s úhradou dodávkových faktur Prodávajícího po lhůtě splatnosti. Z tohoto důvodu může Prodávající expedici zboží dle nové objednávky Kupujícího odložit, aniž by byl povinen na tuto skutečnost Kupujícího upozornit.

 

 7. Doručování - expedice zboží

 • Pokud Kupující u jednotlivých druhů zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, zboží, které je na skladě, je expedováno (tzn. předáno dopravci) v pracovní dny, zpravidla do 24, max. do 48 hodin od objednání zboží Kupujícím.
 • Zboží, které není momentálně na expedičním skladě, zboží atypické, či zboží v objednaném množství větším než je běžné, je odesíláno v nejbližším možném termínu, tato doba zpravidla nepřesáhne 5 pracovních dnů.
 • Při prodlení Kupujícího v platbě předchozích objednávek lze očekávat prodlení v dodávce (viz platební podmínky).
 • Prodávající, ELEKTRO, v. d. v Bečově nad Teplou, jako tuzemský výrobce většiny nabízeného elektromateriálu, zaručuje svým zákazníkům nadstandardní rychlost dodání a zejména téměř 100% kompletnost dodávek zboží v jedné zásilce (jedna objednávka = jedna dodací zásilka).
 • Prodávající dodá zboží Kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, dodací list, popřípadě certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží Kupujícím.
 • Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době vlastním zaviněním, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 1.000,- Kč.

 

8. Přeprava zboží

 • Standardní přeprava zboží ke Kupujícímu je zajištěna prostřednictvím smluvních dopravců Prodávajícího.
 • Dodací lhůta od doby expedice až k doručení k zákazníkovi je zpravidla 24 - 48 hodin v pracovních dnech (týká se objednávek, jejichž zboží nepřesahuje celkovou hmotnost 30 kg). Tyto zásilky jsou baleny v kompaktních kartonových krabicích o hmotnosti závisející na skladbě objednaného zboží, většinou do hmotnosti 30 kg. Všechny kartonové krabice jsou staženy PP páskou s tepelně svařenými konci.
 • Objednávky většího objemu jsou zasílány na paletách. Dodací lhůta je 24 - 48 hodin v pracovních dnech od expedice.
 • Při doručení zásilky, jejíž obal je zjevně porušený, důrazně doporučujeme nepřejímat zásilku bez zápisu o poškození v přepravním listu dopravce nebo překontrolovat obsah poškozené zásilky za přítomnosti dopravce.
 • Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za zpoždění a poškození dodávek zboží způsobených dopravcem, nicméně pokud je zápis o poškození ze strany Kupujícího v přepravním listu sepsán, reklamaci s dopravcem Prodávající řeší.
 • Nestandardní přepravou se rozumí osobní přímý odběr zboží Kupujícím (zákazníkem) či odvoz zboží Prodávajícím. Tento případ přepravy je řešen individuálně.
 • Obaly - Zboží je běžně expedováno v nevratných obalech (kartonech). Pokud je zboží přepravováno v obalech vratných (např. Euro paletách), vrátí tyto obaly příjemce přímo dopravci.

  

9. Cena přepravy zboží na území ČR smluvním dopravcem prodávajícího (ceny bez DPH):

 - při objednávce do 10.000,- Kč (po slevě a bez DPH)         

                    120,- Kč (cena za jeden balík o váze do 30 kg) 

 - při objednávce do 10.000,- Kč (po slevě a bez DPH)         

                    100,- Kč (cena za zásilku o objemu do 3 kg)                       

 - při objednávce nad 10.000,- Kč  (po slevě a bez DPH)                                        

                    zdarma                      

 - dobírka                                                                         

                    50,- Kč (K zásilkám, které jsou zasílány na  dobírku, je k ceně dopravy účtováno doběrečné v ceně 50,-Kč. Při převzetí zásilky na dobírku lze platbu realizovat pouze v hotovosti.)

- balení

Ke zboží, které bude odesíláno na nevratné paletě, bude dodatečně účtováno dopravné (formou přefakturace nevratné palety) ve výši 290,- Kč (bez DPH).

Pozn. : u TH lišt délky 2m bude doprava účtována dle skutečných přepravních nákladů. Na tyto položky se nevztahují výše uvedené limity.

Ceny přepravy mimo území ČR budou kalkulovány na základě váhy a dopravní vzdálenosti.


 10. Záruka za jakost zboží:

 • Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti a parametry uvedenými v katalogu, technické dokumentaci Prodávajícího či v technických normách.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení se zbožím, nesprávným užíváním, neodborným a nesprávným zpracováním zboží, neodbornou manipulací se zbožím nebo nevhodným skladováním.
 • Případné poskytnutí Záruky Prodávajícím za jakost prodávaného zboží (za jeho funkčnost a způsobilost k obvyklému užívání) se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem.

 

11. Reklamace a vracení zboží

 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu si zboží po jeho dodání a převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě či zda zboží nevykazuje zjevné množstevní nebo kvalitativní vady. Pokud Kupující nesplní tuto prevenční povinnost, neodpovídá Prodávající za případnou škodu vzniklou Kupujícímu pozdějším zjištěním zjevných vad dodávky zboží.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci vad zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady dodávky, a to v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamace vad zboží musí být uplatněna písemně a musí obsahovat: Číslo faktury, dodacího listu, druh reklamovaného zboží, podrobný popis vady, požadavky na způsob vyřízení reklamace (reklamační nárok).
 • Kupující je povinen v písemné reklamaci sdělit Prodávajícímu, jaký reklamační nárok uplatňuje nebo tak musí učinit bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby reklamačního nároku bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dodacím listem). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu. Kupující je povinen dodat reklamované zboží Prodávajícímu k posouzení zabalené ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě a mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení reklamované vady, Prodávající Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • V případě oprávněné reklamace, Prodávající po vzájemné dohodě, umožní Kupujícímu vrácení odebraného vadného zboží. Podmínkou pro vrácení zboží je, že zboží nebude poškozené a zašpiněné. Zboží musí splňovat kritéria a shodu s aktuálně prodávaným sortimentem zboží. Záruka se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

12. Množstevní odchylka

 • Na výrobky ze skupiny stáčecích konektorů dodávaných v provedení multipack, na výrobky ze skupiny ochranných profilů dodávaných ve svitku 100 m a na uzemňovací Cu a nerez svitky se vztahuje dodatek povolené odchylky + - 3 %. Hmotnostní či množstevní povolená odchylka se vztahuje i na nekatalogové zboží, zejména na dodávku šroubů a dalšího spojovacího materiálu.

 

13. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje pouze v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy (vyřízení Vaší objednávky), zasílání obchodních sdělení (přímý marketing).
 • Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v nezbytném rozsahu, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)  2016/679/EU). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas se způsobem a účelem jejich zpracovávání.
 • Prodávající prohlašuje, že zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování v rámci smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím plně odpovídá požadavkům a podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)  2016/679/EU.
 • Kupující je oprávněn požadovat, aby Prodávající ukončil zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

14. Řešení sporů

 • Vzájemné spory se Prodávající a Kupující zavazují řešit dohodou. Pokud uzavření dohody nebude možné, spory budou řešeny na návrh jedné ze stran sporu příslušnými obecnými soudy České republiky.

 

15. Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním Obchodních podmínek nových, přičemž vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se budou řídit Obchodními podmínkami platnými ke dni uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023 a jsou k dispozici na webových stránkách družstva Elektro, v. d. v Bečově nad Teplou.
Kontakty
Chcete se stát naším obchodním partnerem a prodávat naše produkty? Ozvěte se nám.